logo
logo
 0613 857163
Time 08.03.2016 07:58 | View 977

Phòng Quản trị-Thiết bị được thành lập theo quyết định số 532/QĐ-ĐHĐN ngày 15/08/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai. Phòng hiện có 30 cán bộ, viên chức, trong đó có 19 nhân viên hợp đồng.

Điện thoại: 0613. 857163
Email: phongqttb@dnpu.edu.vn        

 

1. Chức năng-nhiệm vụ

1.1. Chức năng:

Phòng Quản trị - Thiết bị có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện, quản lí và sử dụng cơ sở vật chất nhà trường;

1.2. Nhiệm vụ:

1.2.1 Nhiệm vụ chung

Trực tiếp quản lí, sử dụng tài sản chung (không do các đơn vị trực thuộc quản lí) của nhà trường;

Phối hợp với các đơn vị liên quan quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư, mua sắm tài sản cho các đơn vị trong trường;

Giám sát, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản tài sản của các đơn vị trong nhà trường được giao quản lí sử dụng;

Thực hiện chế độ khấu hao trang thiết bị, vật tư theo quy định. Đề xuất việc thanh lí, xử lí tài sản, vật tư hư hỏng hoặc không dùng đến để đảm bảo tận dụng và tiết kiệm trong sử dụng;

Quản lí toàn bộ hệ thống trang thiết bị, máy móc, vật tư, phòng học, giảng đường, các nơi công cộng... thường xuyên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, đóng mở cửa đúng giờ đáp ứng việc học tập, giảng dạy và sinh hoạt khác của trường;

Quản lí và phục vụ nhà khách nhằm đảm bảo lưu trú cho khách của nhà trường;

Phụ trách phân công và giám sát việc thực hiện lao động vệ sinh của các Khoa theo kế hoạch;

Chăm sóc và làm vệ sinh vườn cây cảnh trong khu vực nhà trường.

1.2.2. Công tác về điện - nước

Chịu trách nhiệm quản lí toàn bộ hệ thống điện, nước trong khu vực nhà trường; và khu vực Kí túc xá;

Quản lí điện, nước, âm thanh và sửa chữa nhỏ;

Xây dựng kế hoạch định mức sử dụng điện.